Algemene Voorwaarden

 

 

1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op de gehele rechtsverhoudingtussen een lid van de VCA, hierna te noemen “het lid”, en een (mogelijke)wederpartij, hierna: “de wederpartij”.

1.2 Door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden zijn niet vantoepassing, tenzij en voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk door hetlid zijn aanvaard.

 

 

2 Aanbiedingen

2.1 Alle aanbiedingen van het lid zijn vrijblijvend.

2.2 Het lid is gerechtigd het aangaan van overeenkomsten zonder opgaaf vanredenen te weigeren.

3 Totstandkoming van een overeenkomst

3.1 Ingeval van een bevestiging van een overeenkomst door het lid is deze bindend, tenzij de wederpartij binnen 8 dagen na datum van verzendingdaarvan de juistheid schriftelijk betwist.

3.2 Indien het lid is aangevangen met de overeenkomst wordt deze geachtte zijn geschied conform het aanbod van het lid, behoudens tegenbewijsdoor de wederpartij.

3.3 Indien geen honorarium of huurprijs is overeengekomen of indien dit nietschriftelijk is vastgelegd en partijen twisten over de hoogte daarvan, ishet lid gerechtigd tenminste zijn voor de betreffende overeenkomstgebruikelijke honorarium en apparatuurhuurprijs in rekening te brengen, te vermeerderen met de door het lid gemaakte kosten.

 

 

4 Wijziging van de overeenkomst

4.1 Informatie omtrent een overeenkomst die het lid na de totstandkomingontvangt en die het karakter ervan wijzigt, geeft het lid het recht dezeop te zeggen zonder dat het lid daardoor schadeplichtig wordt.

4.2 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts mogelijk indienzij door middel van een door beide partijen ondertekend geschrift tussenhet lid en de wederpartij zijn overeengekomen.

5 Aard van de verbintenissen

5.1 Alle verbintenissen van het lid zijn inspanningsverbintenissen.

5.2 Het lid kan slechts toerekenbaar tekortschieten als eventuele fouten inhet geleverde binnen acht dagen nadat het geleverde voor opdrachtgeverbeschikbaar is, aan het lid schriftelijk worden gemeld. Het materiaal waarop een reclame betrekking heeft dient binnen eenzelfde termijn in het bezit te zijn van het lid.

5.3Indien de reclame door het lid gegrond wordt bevonden, zal in onderling overleg worden vastgesteld op welke wijze deklacht zal worden verholpen met instandhouding van de bestaande overeenkomst.

5.4 Het indienen van een reclame ontslaat wederpartij nimmer van zijn betalingsverplichtingen jegens het lid.

 

 

6 Aansprakelijkheid

6.1 Het lid is, behoudens opzet of grove schuld zijdens het lid, nimmer aansprakelijk voor schade van de wederpartij van welke aard dan ook,ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk uitvoeren van deovereenkomst, dan wel door een onrechtmatige daad gepleegd door het lid.

6.2 Indien gelet op alle omstandigheden van het geval artikel 6.1 onredelijk bezwarend voor wederpartij zou zijn, is de aansprakelijkheid van het lid beperkt:

6.2.1                    tot het bedrag dat door de beroepsverzekering of aansprakelijk-heidsverzekering van het lid terzake de schade daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico van het lid, of;

6.2.2                     indien het lid niet verzekerd is: tot het honorarium of de huurprijs die wederpartij aan het lid terzake van het gedeelte van de over-eenkomst waarop een eventuele schade betrekking heeft verschul-digd is. Indien dit gedeelte een tijdsduur heeft van meer dan een maand, is het bedrag van de aansprakelijkheid van het lid beperkt tot het honorarium of de apparatuurhuur die over een periode van een maand door de wederpartij aan het lid verschuldigd is.

6.3 Behoudens indien de wederpartij aantoont dat het lid niet handelde als een redelijk handelend professional, is de wederpartij aansprakelijk voor alle schade welke aan de persoon dan wel de eigendommen van het lid ontstaat door of tijdens de uitvoering van de opdracht. Het bedrag waarvoor de wederpartij aansprakelijk is, wordt verminderd met het bedrag dat het lid ter zake van de schade krijgt uitgekeerd onder een eventueel door het lid afgesloten verzekering.

6.4 Tenzij anders overeengekomen is de apparatuur van het lid verzekerd binnen het Europese dekkingsgebied. Indien de apparatuur buiten dit gebied gebruikt wordt, kan het lid desgevraagd op kosten van de wederpartij de dekking uitbreiden.

6.5 De wederpartij is verplicht het risico op schade van een lid adequaat te verzekeren. Ten overvloede zij vermeld dat een adequate verzekering met zich meebrengt dat de wederpartij verplicht is alle risico’s te verzekeren die een redelijk handelend professional kan lopen bij het uitvoeren van de betreffende overeenkomst. Het kan daarbij onder meer gaan om het risico op schade door molest, het zich bevinden in oorlogsgebied, natuurrampen, het gebruik maken van niet voor passagiersvervoer gebruikte luchtvaartuigen of voertuigen of het zich bevinden in klimatologisch of anderszins voor mensen gevaarlijk gebied.

6.6 De wederpartij verstrekt het lid desgevraagd omgaand de bewijsstukken van de in artikel

6.5 bedoelde verzekering(en). Het lid is gerechtigd een overeenkomst niet uit te voeren indien die bewijsstukken niet afdoende zijn of geheel of ten dele ontbreken. In dat geval is de wederpartij aan het lid desalniettemin zijn gehele honorarium en het gehele bedrag aan apparatuurhuur vermeerderd met eventuele reeds gemaakte kosten verschuldigd.

 

 

7 Bewijs

7.1 De al dan niet elektronische administratie van het lid levert volledig bewijs op van de stellingen van het lid, behoudens tegenbewijs.

7.2 Onder “schriftelijk” wordt bij geschrift of per elektronische communicatie (zoals e-mail) verstaan.

 

 

8 Vrijwaring

8.1 De wederpartij vrijwaart het lid geheel en onvoorwaardelijk tegen alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade ontstaan door of tijdens de opdracht; schade ontstaan door inbreuk(en) op auteursrechten dan wel portretrechten dan wel enig ander recht van intellectuele eigendom daarin begrepen, behoudens opzet en/of grove schuld van de zijde van het lid.

 

 

9 Overmacht

9.1 Ingeval het lid door overmacht, waaronder in deze voorwaarden is begrepen ziekte van het lid, gedurende een maand niet aan een wezenlijk deel van zijn verplichtingen kan voldoen en indien het lid geen adequate vervanging verzorgt, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat wederpartij gerechtigd is tot vergoeding van schade.

 

 

10 Betaling

10.1 Betaling geschiedt op factuur. Het lid is gerechtigd iedere week te factureren.

10.2 De wederpartij is desgevraagd verplicht te betalen in de vorm van een of meer door het lid bepaalde en redelijke voorschotten. Redelijk is in ieder geval een voorschot ter grootte van het bedrag van het over een maand verschuldigde honorarium en de over een maand verschuldigde apparatuurhuur. Indien de wederpartij niet akkoord gaat met de betaling van een redelijk voorschot, is het lid gerechtigd zijn werkzaamheden op te schorten of de overeenkomst op te zeggen, onverminderd de verplichting van de wederpartij het volledige honorarium en de volledige apparatuurhuur en eventuele kosten te betalen die aan het lid voor de opdracht toekomen.

10.3 Betaling geschiedt binnen 14 dagen na factuurdatum.

10.4 Betaling dient te geschieden zonder aftrek, schuldvergelijking ofopschorting aan de zijde van de wederpartij. Indien de wederpartij niettijdig betaalt is hij van rechtswege in verzuim.

10.5 Onverminderd de overige rechten van het lid uit de wet of een overeenkomst, is het lid bij overschrijding van een betalingstermijn zonder ingebrekestelling gerechtigd tot:

10.5.1             het gehele bedrag dat de wederpartij op grond van de overeenkomst verschuldigd is, te vermeerderen met:10.5.1.1 de wettelijke rente vanaf het moment dat wederpartij in verzuim is en,

10.5.1.2                     de buitengerechtelijke incassokosten en

10.5.1.3                     de redelijke juridische kosten.

10.6 Buitengerechtelijke incassokosten zijn door wederpartij verschuldigd indien het lid invorderingshandelingen verricht. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van Euro 500,-. Redelijke juridische kosten zijn alle redelijke kosten die het lidin rechte moet maken teneinde zijn vordering betaald te krijgen.